Privacy & Dossier informatie

Dossier 

Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft.
Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier.
De psycholoog mag u in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Privacy & Beroepscodes

De beroepscodes van het NIP  (Nederlands Instituut van psychologen) zijn van toepassing. De gesprekken/gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Met betrekking tot overleg en verslaglegging wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Er wordt nooit informatie verstrekt aan keurende, uitkerende, belangenbehartigende instanties, verzekeringsmaatschappijen e.d. zonder schriftelijke toestemming. 
Het beroep Gz-psycholoog is een  wettelijk geregelde beroep. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register (BIG = beroep in Gezondheidszorg) van de overheid mogen de desbetreffende beroepstitel voeren.
Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze wordt de kwaliteit van beroepsoefening gewaarborgd. Meer informatie kunt u daarover vinden in het BIG-register. Om goede zorg en kwaliteit van zorg te leveren, ben ik als zorgaanbieder gebonden aan bepaalde plichten en op de hoogte van de rechten van de cliënt die vastgelegd zijn in een aantal wetten.

  • De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn/haar gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de zorgaanbieder tot een deugdelijke verslaglegging.
  • Bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld door de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
  • In de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector) wordt de cliënt de mogelijkheid geboden klachten in te dienen over de zorg die hen geboden wordt.

​Werkgeverstrajecten 

De cliënt kan de verzending van de onderzoeksrapportage niet tegenhouden wanneer de cliënt komt op verzoek van de bedrijfs – of verzekeringsarts ter beoordeling van de gezondheidstoestand of de (medische) behandeling in het kader van een wettelijke regeling. De cliënt heeft in dat geval geen blokkeringsrecht. 
De cliënt wordt wel van te voren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag en daarop te reageren. 

Er wordt algemene informatie over de voortgang van de behandeling aan de opdrachtgever gestuurd. Denk hierbij aan het aantal gevolgde sessies en eventueel de keren dat de cliënt niet is geweest maar wel een afspraak had en algemene informatie omtrent de behandeling. In alle andere gevallen wordt geen informatie verstrekt zonder dat de cliënt daar expliciet toestemming voor geeft.